KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert są ruchomości Kobud S.A., określone roboczo, jako „sprzęt specjalistyczny i wyposażenie górnicze” wymienione w załączniku do niniejszego regulaminu obejmujące liczby porządkowe od 1 do 234.

Terminy

 1. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2019 godz. 14.00 osobiście w siedzibie Kobud S.A. ul. Stefanii Pawlak 14, 21-010 Łęczna, lub przesłać je na adres listami poleconymi (decyduje data wpływu, nie zaś data nadania).
 2. Oferty złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania.
 3. Obwieszczenie o konkursie ukaże się w gazecie lokalnej, ogólnopolskiej oraz w internecie.
 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie siedmiu dni od zakończenia zbierania ofert.

Wymogi formalne oferty

 1. Oferta pisemna zawierająca dokładne określenie przedmiotu z wymaganymi dokumentami i proponowaną ceną winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie prawidłowo zaadresowanej jw. z podaniem sygnatury akt: IX GUp 52/18 oraz wyraźnym dopiskiem dotyczącym przedmiotu oferty: „Oferta na zakup – NIE OTWIERAĆ”.
 2. Oferta zakupu powinna zawierać:
 • Dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);
 • Oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej;
 • W przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych);
 • Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; w szczególności oferta złożona przez osobę fizyczną winna zawierać oświadczenie, czy osoba pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i w przypadku pozytywnego oświadczenia dołączenie zgody współmałżonka na złożenie oferty, udział w przetargu i zawarcie umowy sprzedaży;
 • W przypadku spółek prawa handlowego – uchwałę odpowiednich organów, jeżeli jest wymagana.
 • Oświadczenie oferenta, że znana jest mu sytuacja prawna, faktyczna sprzedawanych ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 • Oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego ruchomości.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z konkursem ofert i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje i nie wnosi, co do nich żadnych zastrzeżeń;
 • Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży w tym również zobowiązania do odbioru na własny koszt ruchomości.;
 • Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim;
 • Oferta winna zawierać dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta (ze wskazaniem adresu do korespondencji), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty;
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

Wybór oferty

 1. Wyboru oferenta dokonuje syndyk;
 2. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Komisji przetargowej powołanej przez syndyka.
 3. Pierwszeństwo w nabyciu będzie miał podmiot składający ofertę na wszystkie składniki.
 4. W przypadku dwóch lub więcej zbliżonych ofert syndyk przeprowadzi licytację pomiędzy zainteresowanymi, o czym powiadomi zainteresowanych i Radę Wierzycieli.
 5. Oferent wygrywającym konkurs ofert jest podmiot, który złoży najwyższą ofertę.
 6. W przypadku nie przystąpienia do nabycia przedmiotu oferty przez podmiot składający najwyższą ofertę syndyk przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem składającym kolejną najwyższa ofertę.
 7. Rachunek masy upadłości winien być zasilony całą zaoferowaną kwotą najpóźniej w dniu sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany przez Syndyka.
 8. Wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi po uregulowaniu pełnej ceny.

Pozostałe warunki.

 1. Warunki konkursu ofert oraz wykaz ruchomości do uzyskania u syndyka, w siedzibie upadłego oraz na stronie internetowej spółki.
 2. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego.

Wykaz ruchomości

doswiadczenie1

DOŚWIADCZENIE

Blisko 20 lat specjalistycznej działalności w branży górniczej zaowocowało olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Wciąż się rozwijamy poszerzając zakres naszych usług.

kadra

KADRA

Wiemy, że profesjonalna kadra to podstawa specjalistycznej firmy, zwłaszcza branży górniczej. Dlatego zatrudniamy 450 doświadczonych górników oraz 45 osób wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

baza-sprzetowa

BAZA SPRZĘTOWA

Branża górnicza wymaga najlepszego sprzętu do wykonywania powierzonych zadań. Dysponujemy nowoczesnym i wysoko specjalistycznym sprzętem pozwalającym wykonać najtrudniejsze i najbardziej wymagające prace górnicze.

Opinie o nas

Posiadane kwalifikacje załogi oraz dozoru a także odpowiednie wyposażenie sprzętowe dają gwarancję prawidłowego i sumiennego wykonania powierzonych KOBUD S.A. robót górniczych.

Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Partnerzy

lubelski-wegiel

bumech

zwg

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl